Alueelliset kehittämistehtävät 2021-2022

Valtakunnallisen kehittämistehtävän lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) myöntää alueellisia kehittämistehtäviä, jotka kohdistuvat kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseen eri väestöryhmissä sekä taiteellisen työn ja toiminnan edellytysten luomiseen eri puolilla Suomea. Vuosiksi 2021-2022 OKM on myöntänyt rahoituksen seuraaville alueellisille kehittämistehtäville:

Etelä-Savon maakuntaliitto (www.esavo.fi)

AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hankkeessa vahvistetaan yhteistyötä ja haetaan uudenlaisia toiminta- ja tuotantotapoja kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisen saatavuuden ja monipuolisen käytön edistämiseksi Etelä-Savossa. Hankkeessa kehitetään kuntien kulttuuritoimijoiden välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista, hahmotetaan kuntien kulttuurisia erityispiirteitä ja kehittämiskohteita, toteutetaan yhteistoimintapilotteja sekä tehdään strategista kulttuurin ja kulttuurihyvinvoinnin kehittämistyötä. Koordinoija on Etelä-Savon maakuntaliitto.

Taru Tähti, kulttuurikoordinaattori
puh. 040 665 7230
taru.tahti(at)esavo.fi

Keski-Pohjanmaan liitto (www.keski-pohjanmaa.fi)

Hankkeen tavoitteena on synnyttää maakuntaan monialaisia yhteistyöverkostoja, joka kehittävät ja ylläpitävät muun muassa kulttuurituotanto- ja taideklustereita. Tunnistetaan kulttuurin erilaisten käyttäjien ja palveluja käyttämättömien asukkaiden tarpeet ja odotukset sekä tuotetaan sen mukaista tarjontaa esim. kuntien sivistystoimen ja sote-palvelujen käyttöön. Tavoitteena on myös luoda maakuntaan toimintamalleja, joissa julkisen sektorin eri toimijat, kuten maakunnan liitto, kunnat, kulttuurilaitokset, sote-palvelutuottajat sekä luovien alojen yrittäjyys ja kolmannen sektorin toimijat tekevät keskinäistä vahvaa yhteistyötä, jotta kulttuuri- ja taidepalvelujen tarjonta, laatu, saatavuus ja rahoitustilanne parantuisi. Tavoitteena on myös maakunnan taiteellisen työn, toiminnan sekä luovan talouden toimintaedellytysten parantaminen sekä arvostuksen lisääminen. (Lisää tietoa: www.keski-pohjanmaa.fi/kulttuuri/kulttuurimaakunta-hanke)

Kai-Eerik Känsälä, kulttuurikoordinaattori, projektipäällikkö
puh. 040 138 9038
kai-eerik.kansala(at)keski-pohjanmaa.fi

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto (www.pohjois-karjala.fi)

Hanke edistää taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta Pohjois-Karjalassa sekä lisää asukkaiden osallisuutta, hyvinvointia ja terveyttä taide- ja kulttuuritoiminnan kautta. Hanke on valmisteltu yhteistyössä kuntien ja Siun soten kanssa ja tavoitteena on luoda kestäviä toimintatapoja ja yhteistä käsitystä alueen kulttuurihyvinvointiin liittyvistä toimintaperiaatteista sekä taide- ja kulttuurilähtöisten hyvinvointipalveluiden hyödyntämisestä ja tuottamisesta. Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan-hankkeessa tullaan nostamaan esiin jo hyväksi havaittuja toimintatapoja sekä pilotoidaan uutta. Hanke tukee tekeillä olevan Pohjois-Karjalan kulttuurihyvinvointisuunnitelman jalkautumista ja juurtumista eri toimijoiden väliseksi yhteistyöksi. (Lisää tietoa: www.pohjois-karjala.fi/kulttuurista-hyvinvointia-pohjois-karjalaan)

Merja Pennanen, projektipäällikkö
puh. 050 471 1112
merja.pennanen(at)pohjois-karjala.fi

Valpuri Ahponen, projektisuunnittelija
puh. 050 472 0176
valpuri.ahponen(at)pohjois-karjala.fi

Mari Nupponen, hyvinvointi- ja koulutusasiantuntija
puh. 050 512 3432
mari.nupponen(at)pohjois-karjala.fi

Porvoon kaupunki (www.porvoo.fi)

Kulttuuri kylässä – Kultur i byn -hankkeen tavoitteena on toteuttaa toimiva, uudenlainen, alueellisen yhteistyön toimintamalli sekä tiivis verkosto, jonka avulla Uudenmaan alueen kunnat ja muut toimijat jatkavat yhteistyötä. Hankkeessa luodaan yhteinen alueellinen tuotantorakenne, jonka avulla lisätään erityisesti kylissä ja lähiöissä asuvien lapsiperheiden ja senioreiden osallisuutta ja osallistumista kulttuuriin ja taiteeseen sekä työllistetään alueella toimivia taiteen ammattilaisia.

Sini Kallio, kehittämiskoordinaattori
puh. 040 676 3005
sini.kallio(at)porvoo.fi

Sari Hilska, kehittämiskoordinaattori
puh. 040 482 2004
sari.hilska(at)porvoo.fi

Tampereen kaupunki (www.tampere.fi)

Kulttuuri ja taide virtaa -projekti toteutetaan yhteistyössä 14 Pirkanmaan kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on maakunnan sisäisellä yhteistyöllä etsiä tapa luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle. Hankkeessa kehitetään maakunnallinen taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden työskentelyä, verkostoitumista ja osaamista edistävä välittäjämalli sekä sitä tukeva verkkoalusta ja palvelutarjotin.

Anna Szalay, projektipäällikkö
puh. 044 481 1774
anna.szalay(at)tampere.fiRegionala utvecklingsuppgifter 2021–2022

Utöver den riksomfattande utvecklingsuppgiften beviljar undervisnings- och kulturministeriet (UKM) finansiering för regionala utvecklingsuppgifter som gäller främjande av en jämlik tillgång till och mångsidig användning av kultur och konst i olika befolkningsgrupper samt skapande av förutsättningar för konstnärligt arbete och konstnärlig verksamhet på olika håll i Finland. För åren 2021–2022 har UKM beviljat finansiering för följande regionala utvecklingsuppgifter:

Södra Savolax landskapsförbund

Inom projektet AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa (Regional utveckling av kommunernas kulturverksamhet i Södra Savolax) stärks samarbetet och söks nya verksamhets- och produktionssätt för att främja en jämlik tillgång till och mångsidig användning av kultur och konst i Södra Savolax. Inom projektet utvecklas samarbetet och det kollegiala lärandet mellan kommunernas kulturaktörer, gestaltas kommunernas kulturella särdrag och utvecklingsobjekt, genomförs pilotprojekt i samarbete samt utförs ett strategiskt utvecklingsarbete för kultur och kulturell välfärd. Koordinator är Södra Savolax landskapsförbund.

Taru Tähti, kulturkoordinator
tel. 040 665 7230
taru.tahti(at)esavo.fi

Mellersta Österbottens förbund

Målet med projektet är att i landskapet skapa sektorsövergripande samarbetsnätverk som utvecklar och driver bland annat kulturproduktions- och konstkluster. Behoven och förväntningarna hos olika användare av kultur och de invånare som inte använder tjänsterna identifieras och utbud i enlighet med detta produceras till exempel för kommunernas bildningsväsende och social- och hälsovård. Ett mål är också att i landskapet skapa verksamhetsmodeller där olika aktörer inom den offentliga sektorn, såsom landskapsförbundet, kommunerna, kulturinrättningarna, producenterna av social- och hälsovård samt företagarna inom kreativa branscher och aktörerna inom tredje sektorn, samarbetar intensivt för att utbudet, kvaliteten, tillgången och finansieringsläget i fråga om kultur- och konsttjänster ska förbättras. Ett mål är också att förbättra verksamhetsförutsättningarna för och höja uppskattningen av det konstnärliga arbetet, den konstnärliga verksamheten och den kreativa ekonomin i landskapet. (Mer information: www.keski-pohjanmaa.fi/kulttuuri/kulttuurimaakunta-hanke)

Kai-Eerik Känsälä, kulturkoordinator, projektchef
tel. 040 138 9038
kai-eerik.kansala(at)keski-pohjanmaa.fi

Norra Karelens landskapsförbund

Projektet främjar tillgången till konst och kultur i Norra Karelen och ökar invånarnas delaktighet, välfärd och hälsa genom konst- och kulturverksamhet. Projektet har beretts i samarbete med kommunerna och social- och hälsovårdssamkommunen Siun sote och målet är att skapa hållbara verksamhetssätt och en gemensam uppfattning om regionens verksamhetsprinciper i anslutning till kulturvälfärd samt om utnyttjande och produktion av konst- och kulturbaserade välfärdstjänster. Inom projektet Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan (Kulturell välfärd i Norra Karelen) kommer man att lyfta fram beprövade verksamhetssätt samt genomföra pilotprojekt. För närvarande utarbetas en plan för kulturell välfärd i Norra Karelen. Projektet bidrar till att planen förankras som ett samarbete mellan olika aktörer. (Mer information: www.pohjois-karjala.fi/kulttuurista-hyvinvointia-pohjois-karjalaan)

Merja Pennanen, projektchef
tel. 050 471 1112
merja.pennanen(at)pohjois-karjala.fi

Valpuri Ahponen, projektplanerare
tel. 050 472 0176
valpuri.ahponen(at)pohjois-karjala.fi

Mari Nupponen, välfärds- och utbildningsexpert
tel. 050 512 3432
mari.nupponen(at)pohjois-karjala.fi

Borgå stad

Målet med projektet Kulttuuri kylässä – Kultur i byn är att åstadkomma en fungerande, ny verksamhetsmodell för regionalt samarbete samt ett tätt nätverk med vars hjälp kommunerna och andra aktörer i Nyland fortsätter sitt samarbete. Inom projektet skapas en gemensam, regional produktionsstruktur för att öka delaktigheten och deltagandet i kultur och konst särskilt för barnfamiljer och seniorer som bor i byar och förorter samt sysselsätta konstexperterna i regionen.

Sini Kallio, utvecklingskoordinator
tel. 040 676 3005
sini.kallio(at)porvoo.fi

Sari Hilska, utvecklingskoordinator
tel. 040 482 2004
sari.hilska(at)porvoo.fi

Tammerfors stad

Projektet Kulttuuri ja taide virtaa (Kulturen och konsten strömmar) genomförs i samarbete mellan 14 kommuner i Birkaland. Målet med projektet är att genom samarbete inom landskapet söka ett sätt att skapa förutsättningar för professionellt konstnärligt arbete och professionell konstnärlig verksamhet. Inom projektet utvecklas en förmedlingsmodell på landskapsnivå som främjar konstnärers och kulturaktörers arbete, nätverkande och kompetens samt en webbplattform och servicemeny som stöder modellen.

Anna Szalay, projektchef
tel. 044 481 1774
anna.szalay(at)tampere.fi


Regional development tasks 2021–2022

In addition to the national development task, the Ministry of Education and Culture sets regional development tasks aimed at promoting equal access to and diverse use of culture and art among various population groups and creating the preconditions for artistic work and activities in different parts of Finland. The Ministry of Education and Culture has granted funding for 2021–2022 for the following regional development tasks:

The Regional Council of South Savo

The AKKU – Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa (Regional development of municipal cultural activities in South Savo) project strengthens cooperation and seeks new kinds of operation and production methods to promote equal access to and diverse use of culture and art in South Savo. The project participants develop cooperation and peer learning among the cultural operators of various municipalities, outline the cultural characteristics and development targets of each municipality, implement cooperation pilots and carry out strategic development work of culture and cultural well-being. The Regional Council of South Savo acts as the project coordinator.

Taru Tähti, Culture Coordinator
Tel.: 040 665 7230
taru.tahti(at)esavo.fi

The Regional Council of Central Ostrobothnia

The aim of the project is to create in the region multidisciplinary cooperation networks that develop and maintain cultural production and art clusters, among other things. The needs and expectations of different cultural service users and residents who do not currently use cultural services are identified and corresponding cultural supply is produced for the use of, for example, municipal education and cultural services and social and health services. Another aim is to create in the region operating models to allow various public sector actors, including the regional council, municipalities, cultural institutions, social and health service providers, creative sector entrepreneurs and third sector operators, to cooperate closely with one other and improve the supply, quality, accessibility and financial situation of cultural and artistic services. Improving the region’s preconditions for artistic work, activities and creative economy and increasing their appreciation is another goal. (More information: www.keski-pohjanmaa.fi/kulttuuri/kulttuurimaakunta-hanke)

Kai-Eerik Känsälä, Culture Coordinator, Project Manager
Tel.: 040 138 9038
kai-eerik.kansala(at)keski-pohjanmaa.fi

The Regional Council of North Karelia

The project promotes the accessibility of art and culture in North Karelia and adds to the participation, well-being and health of local residents through artistic and cultural activities. The project has been prepared in cooperation with the regional municipalities and Siun sote, and the aim is to create sustainable operating methods and a shared understanding of the operating principles related to cultural welfare in the region as well as the utilisation and production of artistic and cultural well-being services. The Kulttuurista hyvinvointia Pohjois-Karjalaan (Cultural well-being in North Karelia) project will highlight practices that have already been proven and also pilot new ones. The project supports the establishment and entrenchment of the ongoing North Karelian cultural welfare plan as cooperation between various actors. (More information: www.pohjois-karjala.fi/kulttuurista-hyvinvointia-pohjois-karjalaan)

Merja Pennanen, Project Manager
Tel.: 050 471 1112
merja.pennanen(at)pohjois-karjala.fi

Valpuri Ahponen, Project Planner
Tel.: 050 472 0176
valpuri.ahponen(at)pohjois-karjala.fi

Mari Nupponen, Welfare and Education Specialist
Tel.: 050 512 3432
mari.nupponen(at)pohjois-karjala.fi

The City of Porvoo

The aim of the Kulttuuri kylässä – Kultur i byn (Culture in the village) project is to implement a new kind of functional model for regional cooperation and establish a close-knit network to help the municipalities and other actors in the Helsinki-Uusimaa region to continue their cooperation. During the project, a common regional production structure will be created to increase the cultural and artistic involvement and participation of families with children and senior citizens, particularly those living in villages and suburbs, and to employ professional artists working in the region.

Sini Kallio, Development Coordinator
Tel.: 040 676 3005
sini.kallio(at)porvoo.fi

Sari Hilska, Development Coordinator
Tel.: 040 482 2004
sari.hilska(at)porvoo.fi

The City of Tampere

The Kulttuuri ja taide virtaa (Culture and art flows) project will be implemented in cooperation with 14 Pirkanmaa region municipalities. The aim of the project is to find ways of creating preconditions for professional artistic work and activities through interregional cooperation. The project aims at developing a regional mediator model that promotes the work, networking and competence of various artists and cultural operators as well as an online platform and a range of services supporting this goal.

Anna Szalay, Project Manager
Tel.: 044 481 1774
anna.szalay(at)tampere.fi